‘ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า’ เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน บางชนิดเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป ถ้าหากเราใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย สักวันนึงทรัพยากรเหล่านั้นก็เหลือน้อยลงจนต้องหามาทดแทน เพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด จึงเป็นแนวทางสำคัญท่ีจะช่วยให้เรามีทรัพยากรใช้ในอนาคต อีกยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของตนเองและของประเทศชาติอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ดังเห็นได้จากฉลองพระบาทคู่โปรดที่ทรงซ่อมแล้วซ่อมอีก หลอดยาสีพระทนต์ที่ทรงบีบใช้จนหยดสุดท้าย ดินสอทรงงานที่ทางใช้จนกระทั่งสั้นกุด ฯลฯ นับว่าเป็นตัวอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าคำสอน เพราะพระองค์ท่านทรงทำให้ปวงชนชาวไทยดูเป็นตัวอย่างตลอดมา

ดังพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวงน้อมเกล้าถวายในหลวงที่ว่า…

“…ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่เกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว…”

ซึ่งโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ก็เป็นหนึ่งในโครงการทั้งหมดของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ที่ได้น้อมนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการดูแลประชาชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาเป็นแนวทางจัดตั้งโครงการฯ ขึ้น เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มอันสดใสให้กับสมาชิกในชุมชนทั่วประเทศจากการ ‘แยกขยะ’ ที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,500 สาขา เพราะขยะทุกชิ้นมีค่า สามารถนำไปจำหน่าย
เป็นเงิน แลกเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ไม่ว่าจะทางการแพทย์ การศึกษา การกีฬา หรือความเป็นอยู่ นอกจากนั้นแล้วขยะที่แยกแล้ว ยังสามารถนำไปหมุนเวียนเพื่อสร้างประโยชน์ใหม่ได้ไม่รู้จบ ดังแนวพระราชดำริของพ่อหลวงที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความคุ้มค่าที่สุด

ขอบคุณข้อมูล
http://king.kapook.com/royal_words_04.php
https://lifestyle.campus-star.com/app/uploads/2016/10/pencil-of-king-1.jpg
https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/sarinee/D10_16/week2/shot3.jpg